towar il. cena [zł]
Koszyk jest pusty
razem 0.00
Koszyk jest pusty
Pokaż koszykkoszyk baseny0.00 zł
farby rami
STRONA GŁÓWNA »regulamin »
Wyszukaj

regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.ramii.pl, który znajduje się na stronie www.ramii.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.ramii.pl.

 

Regulamin sklepu internetowego www.ramii.pl („Regulamin”)

(obowiązujący od dnia 1.03.2016 roku) 

 

 

1.         INFORMACJE OGÓLNE

1.1.    Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego www.ramii.pl jest równoznaczne
z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.2.     Sklep internetowy www.ramii.pl jest prowadzony przez Ireneusza Węgrzyna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ramii Ireneusz Węgrzyn, ul. Zielona 87 b, 32-082 Bolechowice, NIP: 8171078823, REGON: 690383570 (zwany dalej: „SKLEPEM”).

1.3.     SKLEP działa pod adresem www.ramii.pl i służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie SKLEPU za pośrednictwem sieci Internet.

1.4.    Oferta SKLEPU obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5.    Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.ramii.pl (zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie  bez uprzedniej zgody SKLEPU.

W szczególności Klient nie jest uprawniony do: (a) kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału, (c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału, (d) publicznego prezentowania Materiału, (e) wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

1.6.    Sprzedawany przez SKLEP towar jest nowy, pełnowartościowy i posiada gwarancję producenta.

1.7      SKLEP ze względu na wysyłkowy charakter działalności nie prowadzi sprzedaży z odbiorem osobistym.

1.8.    Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Podana cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy.

1.9.    Cennik podany na stronie internetowej www.ramii.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, nie odzwierciedla stanów magazynowych i nie może być podstawa do jakichkolwiek roszczeń. Kupujący, składając zamówienie jest informowany drogą e-mailową o dostępności danego towaru, terminie realizacji zamówienia i kosztach transportu.

1.10   Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (dalej: „Konsument”).

 

2.         SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1.     Klient po złożeniu zamówienia otrzyma do zaakceptowania wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi zamówienia, terminu realizacji, kosztów dostawy oraz dostępności towaru.

2.2.    Po zaakceptowaniu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.1. powyżej:

(a)     dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem, a SKLEPEM;

(b)     SKLEP przyjmuje zamówienie do realizacji.

2.3.     Brak zaakceptowania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.1. w ciągu 4 dni od dnia jej doręczenia, skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia, jakie zostało złożone przez Klienta.

2.4.    Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, zgodnie z pkt. 2.2. powyżej, SKLEP poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Konsumenta.

2.5.    Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze SKLEPEM są:

            Numery telefonu: 533323561 / e-mail: ramii@ramii.pl

            Adres: ramii, 39-300 Mielec, ul. Racławicka 2

 

3.         REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1.     Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 4 dni będą automatycznie kasowane przez SKLEP.

3.2.    O wysłaniu towaru, Klient zostanie poinformowany drogą e-mail.

3.3.    Status przesyłki Klient może śledzić na stronie internetowej podanej w e-mailu.

3.4.    Przesyłka zostanie nadana przez SKLEP niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku problemów natury losowej z dotrzymaniem tego terminu Klient zostanie poinformowany
w osobnej korespondencji e-mail.

3.5.    Dostawa towaru realizowana jest przez firmy kurierskie: Pocztex lub inną firmą kurierską.

3.6     Do każdego towaru zakupionego w SKLEPIE jest wystawiany dowód zakupu –paragon lub faktura VAT, która jest wysyłana Klientowi za pośrednictwem poczty e-mail. Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktura VAT nie wymaga podpisu. Na fakturze VAT wyszczególnione zostaną osobno koszty dostawy towaru do Klienta.

3.7.    SKLEP zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od SKLEPU, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.

3.8.    Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez SKLEP. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo ze SKLEPEM oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Od chwili wysłania towaru przez SKLEP, Klient nie może dokonać zmiany, cofnąć lub odstąpić od zamówienia.

3.9.    W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym SKLEP.

 

4.         FORMY ZAPŁATY

4.1.     SKLEP akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:

(a)       za pobraniem – płatności za zamówiony towar Klient dokonuje przy odbiorze przesyłki z towarem,

(b)       przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym SKLEP, towar jest wysyłany do Klienta.

Płatność za pobraniem

Zapłata następuje w obecności kuriera lub listonosza przy odbiorze towaru.

Płatność przelewem

Zapłata następuje poprzez transfer należności na konto firmy. Najprostszym, najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem przelewu jest skorzystanie z wdrożonego w sklepie systemu (dotpay, Przelewy24.pl). Zapewnia on bezpieczeństwo każdej transakcji szyfrując połączenie z bankiem.

Przelew można również wykonać tradycyjnie wpisując w tytule przelewu Numer Zamówienia

Dane do przelewu:

Nazwa: ramii,

Adres:  ramii, ul. Zielona 87b, 32-082 Bolechowice

            Nr rachunku (PBS Bank): 34 8642 1168 2016 6812 7518 0001

            W tytule przelewu należy wpisać Numer Zamówienia.

 

 5.       ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

5.1.     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w SKLEPIE bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2.      Konsument może odstąpić od umowy, składając SKLEPOWI oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i ma charakter dobrowolny.

5.3.     Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone pisemnie, podpisane i przesłane na adres:ramii@ramii.pl

5.4.     W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zwróci do SKLEPU zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy nadanie towaru do wysyłki przed jego upływem.

5.5     Konsument zobowiązany jest do zwrotu do SKLEPU zakupionego towaru w stanie niezmienionym,  chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

5.6.   W przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

5.7.    SKLEP w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, tj. kosztów przesyłki zwracanego towaru. SKLEP ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

5.8.    SKLEP dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

5.9.    Konsument w przypadku odstąpienia od umowy, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do SKLEPU.

 

 6.        GWARANCJA

6.1.     SKLEP oświadcza, że sprzedawany przez niego towar jest nowy, pełnowartościowy i posiada gwarancję producenta.

6.2.    Wszystkie sprzedawane w SKLEPIE towary podlegają gwarancji na warunkach określonych przez poszczególnych producentów tych towarów i są rozpatrywane według zasad przez nich określonych. SKLEP nie udziela gwarancji na sprzedawany towar.

6.3.    Zgłoszone reklamacje przekazywane są do producentów bądź ich przedstawicielstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W celu rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, konieczne jest dostarczenie do SKLEPU dowodu zakupu towaru.

6.4.    W związku z udzieleniem gwarancji przez producenta, SKLEP wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt. 1.10.

  

7.         POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE – ZGŁASZANIE WAD TOWARU

7.1      Klient informuje o ujawnionej wadzie towaru w sposób przewidziany w pkt. 2.6.

7.2     Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

(a)       przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz

(b)    przesłanie zakupionego towaru do SKLEPU na adres: ramii, 39-300 Mielec, ul. Racławicka 2. W przypadku reklamacji składanych przez inne podmioty niż Konsument, koszty zwrotu towaru ponosi kupujący.

7.3.     Wobec Konsumenta SKLEP ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

7.4.    Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową,
a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których SKLEP zapewnił Klienta; nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował SKLEP przy zawarciu umowy, a SKLEP nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.

7.5.    W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem SKLEPU traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. SKLEP nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

7.6.    SKLEP odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Konsumentowi, a w przypadku towaru używanego przez okres jednego roku od dnia wydania Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

7.7.    SKLEP jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

7.8.    Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SKLEP niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez SKLEP albo SKLEP nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

7.9.    Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

7.10.   Konsument może zamiast zaproponowanego przez SKLEP usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową
w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SKLEP.

7.11.  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.12.  SKLEP zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7.13.  Jeżeli reklamacja jest uzasadniona SKLEP zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.

7.14   W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy SKLEP zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7.15   Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

 

8.         POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

8.1.     Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez SKLEP, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

8.2.    SKLEP zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży z wyjątkiem z wyjątkiem, gdy następuje to na żądanie organów władzy  państwowej w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.

8.3.    Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. Klient ma prawo do  żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy danych SKLEPU.

8.4.    W czasie korzystania ze SKLEPU, Klient może zostać poproszony
o dobrowolne podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane, mogą być niezbędne do prawidłowego działania SKLEPU.

 

9.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej: www.ramii.pl tj. z dniem  01.03.2016 r.

9.2.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie
i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy.

9.3.    SKLEP zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej www.ramii.pl.

9.4.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

9.5.    Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a SKLEPEM będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla SKLEPU. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 1.10. Regulaminu, gdzie sądem właściwym jest sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

9.6.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu
a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

                                                      ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

............................

(miejsce i data)

 

..........................................

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

 

Do:

ramii                    

ul. Racławicka 2

39-300 Mielec

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………, niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży nr ……………………………………, zawartej dnia …………………………… dotyczącej zakupu następujących towarów: ………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty .................. zł w następujący sposób …………………………….

Zamówiony towar zwrócę za pośrednictwem …………………. w ciągu ……… od daty nadania niniejszego pisma.

 

 

 

 

...............................................

podpis konsumenta

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Konsument w rozumieniu pkt 1.10 Regulaminu SKLEPU, tj. osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio
z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą („Konsument”) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, która została wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ramii Ireneusz Węgrzyn  (dalej: SKLEP), 39-300 Mielec, ul. Racławicka 2, lub ul. Zielona87b, 32-082 Bolechowice, nr telefonu, 533 323 561, e-mail: ramii@ramii.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pisemnego, podpisanego oświadczenia.

 

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu SKLEPU, przy czym skorzystanie z zamieszczonego wzoru jest całkowicie dobrowolne.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od umowy SKLEP zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKLEP), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SKLEP został poinformowany o decyzji Konsumenta w przedmiocie odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

SKLEP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zakupioną rzecz należy odesłać na adres: ramii, 39-300 Mielec, ul.Racławicka2, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował SKLEP o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z rzeczy w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

tło